Canada

Excellent
Wisdom, Realisation
and Suchness
of Truth

Meaning of the CFQ Calligraphy

超凡脫俗虛無意

chāo fán tuō sú xū wú yì

Beyond the ordinary, shedding the norm – void and detached.

返樸歸真自性還

făn pŭ guī zhēn zì xìng huán

Returning to originality and truth – the self-nature reveals.

無掛無礙無為法

wú guà wú ài wú wéi fă

No worry, no hindrance and unbounded.

妙智妙覺妙真如

miào zhì miào jué miào zhēn rú

Excellent wisdom, excellent realisation – excellent suchness of truth.